ˆ

Klauzule informacyjne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-20 14:28:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Inspektorem  Ochrony Danych w Gminie Żary  jest p. Kinga Zduńska
Inspektorem  Ochrony Danych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary jest p. Kinga Zduńska:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kochanowska Data wytworzenia informacji: 2019-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kochanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-20 14:28:15
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2019-03-20 14:32:58
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-20 14:32:58
Artykuł był wyświetlony: 248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dotycząca spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 12:01:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 Inspektorem  Ochrony Danych w Gminie Żary  jest p. Kinga Zduńska         
Inspektorem  Ochrony Danych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary jest p. Kinga Zduńska:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: CBI Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: CBI Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 12:01:42
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 12:16:27
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 11:15:34
Artykuł był wyświetlony: 965 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula dotycząca przetwarzania danych na podstawie umowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 12:10:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Żary (Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, telefon kontaktowy: 68 470 73 00.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: CBI Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: CBI Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 12:10:45
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 12:16:27
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 12:16:27
Artykuł był wyświetlony: 923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dotycząca transmisji sesji Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-19 11:33:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żary (adres: Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawłą II 6, 68-200 Żary, tel. 68 470 73 00, adres e-mail: gminazary@gminazary,pl)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panią Kingą Zduńską  pod adresem e-mail:
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2018.994) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.".
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żary.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Kinga Zduńska Data wytworzenia informacji: 2018-11-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Zduńska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-19 11:33:10
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-19 11:33:17
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-19 11:34:40
Artykuł był wyświetlony: 631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna CUW - przesłanka umowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-20 11:55:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, telefon kontaktowy: 68 363 00 40).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Gosławska Data wytworzenia informacji: 2018-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Gosławska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-20 11:55:54
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2018-06-20 11:58:26
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 11:58:26
Artykuł był wyświetlony: 1016 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna CUW - przesłanka przepis prawa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-20 11:53:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
                                                                      
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Gosławska Data wytworzenia informacji: 2018-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Gosławska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-20 11:53:38
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2018-06-20 11:58:26
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 11:58:26
Artykuł był wyświetlony: 930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu