ˆ

Informacje nieudostepnione w BIP

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje nieudostępnione w BIP

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą:
- wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego
wyboru
- wyłożenia lub wywieszenia informacji w powszechnie dostępnym miejscu (art. 11 ust. 1 i 2)
- poprzez terminale informacyjne (infomaty)
- udostępniania na wniosek zainteresowanego (art.10.ust.1.).


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej
lub pisemnej.
2) Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba
występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.
3) Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10)

4) Informacja, o której mowa w punkcie 3., udostępniana jest na pisemny wniosek
zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty
złożenia wniosku (art. 13.ust.1).
5) Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest
w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym
terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.
6) Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą, pocztą
elektroniczną lub przeniesienie informacji na dyskietkę 3,5 cala lub płytę CD (w postaci plików w
powszechnie używanych standardach zapisu dla komputerów PC obsługiwanych przez system
operacyjny MS Windows).
7) W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony
kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz
koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art.15.ust.1).
Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty
i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku lub go wycofać.


Odmowa udostępnienia informacji publicznej

1) Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych
osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna,
przedsiębiorcy, i inne).
2) Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do
uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie
istotne dla interesu publicznego.
Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.
3) Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje
się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).
4) W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych, np. dotyczących zasobu
geodezyjnego, informacji o środowisku i innych, ustawa o dostępie do informacji publicznej
nie ma zastosowania (art.1.ust.2.).
Obowiązują wówczas inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności.
W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji
publicznej w sprawie nie podlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie
powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Podmiotowi, któremu nie udostępniono informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności lub np. ochronę danych osobowych, przysługuje w świetle art. 22 ustawy prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego w Żarach o udostępnienie takiej informacji.