ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń.zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.
Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Żary w terminie do 31.12.2018 r. dostarczając wypełnione oświadczenie.
Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Żary oraz w BIP Gminy Żary, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy.
Wójt Gminy Żary realizując obowiązek ustawowy – w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne w kasie Urzędu Gminy Żary lub na rachunek bankowy urzędu gminy PKO BP 75 1020 5402 0000 0602 0351 3405.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Przykład nieruchomości podlegającej opłacie:
Nieruchomość składająca się z działek o numerach 128/1 oraz 128/2 objęta księgą wieczystą o numerze KR3I/00012345/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi 4030 m2 (40,30ar), a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3500 m2.
Na nieruchomości usytuowane są:
budynek mieszkalny, budynek usługowo handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy : 1250 m2 (12,50ar)
parking z kostki brukowej oraz płyt ażurowych: 1427 m2 (14,27ar)
droga utwardzona: 228 m2 (2,28ar)
Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2905 m2 (29,05ar)
Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2905 m2/4030 m2) 0,72 czyli 72%. a więc nieruchomość spełnia drugie określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.
Nieruchomość nie posiada przyłącza do systemu kanalizacji deszczowej, ani innego odprowadzenia wód opadowych, tym samym podlega obowiązkowi opłaty „retencyjnej”.
Szczegółowe informacje w temacie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/en/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej
Odnośnik do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Radosław Pogorzelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Pogorzelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-23 13:36:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-23 13:37:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23 13:37:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »