ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: RFIN.210.1.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: RFIN.210.1.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. ochrony zwierząt i cmentarzy oraz opłaty retencyjnej w Referacie Inwestycji i Infrastruktury

Miejsce pracy: Urząd Gminy Żary

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji i Infrastruktury

Data udostępnienia: 2020-02-10

Ogłoszono dnia: 2020-02-10 przez

Termin składania dokumentów: 2020-02-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: RFIN.210.1.2020

Zlecający: Wójt Gminy Żary

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282):
a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2) Nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) Nieposzlakowana opinia;
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
5)Wykształcenie średnie lub wyższe;
6) Minimum 5 lat stażu pracy, tym co najmniej 12 miesięcy w JST;
b. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość przepisów prawa, w szczególności:
a) Ustawy o samorządzie gminnym;
b) Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
c) Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków;
e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów;
f) Ustawy Prawo wodne;
g) Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
h) Ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;
3) Umiejętność pracy w zespole;
4) Komunikatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
5) Wysoka kultura osobista;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także jego realizowanie po przyjęciu przez Radę;
 2. Prowadzenie stałej współpracy z Powiatowym lekarzem Weterynarii oraz instytucjami
  i podmiotami gospodarczymi podlegającymi przepisom ustawy, a także  z organizacjami społecznymi zajmującymi się opieką nad zwierzętami, w granicach kompetencji gminy w zakresie realizacji przepisów ustawy;
 3. Prowadzenie postepowań w sprawie czasowego odebrania zwierząt w przypadku stwierdzenia znęcania się nad nimi;
 4. Przyjmowanie i przekazywanie do Inspekcji Weterynaryjnej zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt;
 5. Nadzorowanie akcji stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze Gminy zwalczających chorobę zaraźliwą;
 6. Prowadzenie i nadzorowanie zadań gminy w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i organizacji schronisk dla zwierząt;
 7. Organizacja zadań związanych z prowadzeniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych;
 8. Ustalanie i rozliczanie opłat za groby oraz kontrola prawidłowości dokonywania wydatków na utrzymanie cmentarzy;
 9. Nadzór i kontrola nad zadaniami związanymi z zarządzaniem, prowadzeniem i utrzymaniem cmentarzy;
 10. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad opiekunami cmentarzy;
 11. Koordynowanie działań związanych z ustalaniem i poborem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie od dnia 01 marca 2020 roku;
 2. Czas pracy: pełen wymiar, przeciętnie 40 godzin tygodniowo;
 3. Miejsce wykonywania pracy: Żary, al. Jana Pawła II 6;
 4. Bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy;

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

większy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. Curriculum vitae z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej;
 3. List motywacyjny;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i ewentualne dodatkowe kwalifikacje;
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe;
 6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy;
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV muszą być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
- w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); - - a także zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-21 15:00:00
b. Sposób:
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary lub przesłać na adres: Urząd Gminy Żary, aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. ochrony zwierząt i cmentarzy oraz opłaty retencyjnej w Referacie Inwestycji i Infrastruktury” do dnia  21 lutego 2020 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów i podpisów w pisanej wyżej formie lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy Żary aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani telefonicznie.
 2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gminazary.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Żary.
 
Obowiązek informacyjny:
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary.
 
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych korzystając z punku kontaktowego zorganizowanego w formie skrzynki poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Żary Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Trojanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-10 11:37:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kochanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-10 11:39:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kochanowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-10 11:41:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony