Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Żary
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2018-06-06 13:31:10

Termin załatwienia

Deklarację na podatek od środków transportowych należy składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Nowicka

Miejsce załatwienia

pok. 101

Telefon kontaktowy

(68) 470-73-13

Sposób załatwienia

Sposób dostarczania dokumentów:
 • Złożenie kompletu dokumentów w Urzędzie Gminy w Żarach, w pokoju nr 101 lub w sekretariacie pokój nr 105.
 • Przesłanie kompletu dokumentów pocztą na adres Urzędu, tj. Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary.

Wymagane Dokumenty

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A wg wzoru określonego przez Ministra Finansów.
 • Dokumenty potwierdzające powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, np. umowa kupna-sprzedaży, decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, itp.
 • Pełnomocnictwo na formularzu określonym przez Ministra Finansów.

Czas realizacji

Czas realizacji- zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej prowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Opłaty

 • Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem- bez opłat.
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości - 17 zł.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 
Obowiązek podatkowy:
 • w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności;
 • powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty;
 • powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu;
 • wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
Terminy płatności podatku od środków transportowych:
 • podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
  do dnia 15 lutego – I rata, do dnia 15 września – II rata, każdego roku.
 • jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
 • po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku- podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:
 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września danego roku II rata,
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
 • jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, których istniał obowiązek;
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek Gminy Żary.
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość wymiaru podatku należy powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian.
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze (określone przez Ministra Finansów), na których udziela się pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-24 12:46:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-06 13:31:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 00:18:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1088 raz(y)