ˆ

Przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Żary ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej, oznaczonej geodezyjnie numerem 94/3 o powierzchni 4000 m², położonej w miejscowości Bieniów, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Dla obszaru

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz & 3 ust. 1, & 4, & 6 ust. 1 i & 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Żary ogłasza


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej, oznaczonej geodezyjnie numerem 94/3 o powierzchni 4000 m², położonej w miejscowości Bieniów, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Dla obszaru, na którym położony jest przedmiot przetargu nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 7 400,00 zł.
Nieruchomość ta wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2011 r. o godzinie 10ºº w Urzędzie Gminy w Żarach, pok. nr 211.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 740,00 zł. na konto Urzędu Gminy w Żarach nr Bank Zachodni WBK Oddział w Żarach 68 1090 2561 0000 0006 4200 0115, w terminie do dnia 07 kwietnia 2011 r. (liczy się data wpływu wadium na konto) lub w kasie Urzędu Gminy w Żarach.
Zwycięzcy przetargu, wpłacone wadium zaliczy się na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom – zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od chwili jego zamknięcia.

Uchylenie się kandydata na nabywcę, wyłonionego w drodze przetargu, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, spowoduje przepadek wadium, a przetarg uczyni niebyłym.
Wszelkich informacji udziela Urząd Gminy w Żarach, Aleja Jana Pawła II 6, tel. 068/470-73-15.

Żary, 2011-03-10 Wójt Gminy
Wiesław Polit

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Moskalek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Moskalek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-10 07:37:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-10 07:37:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-10 07:37:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wybór Wykonawcy zadania pn: „Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żary regularną komunikacją zbiorową autobusami Przewoźnika na określonych trasach i w określonych godzinach

Akapit nr 1 - brak tytułu


GMINA ŻARY
68-200 Żary
Al. Jana Pawła II 6
Tel. 68 470 73 00,01
Fax 68 470 73 03Nasz znak: 271/1/11 Data: 2011.03.07

Dotyczy: postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania pn: „Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żary regularną komunikacją zbiorową autobusami Przewoźnika na określonych trasach i w określonych godzinach”.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami/ Zamawiający – Gmina Żary zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy zadania pn: „Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żary regularną komunikacją zbiorową autobusami Przewoźnika na określonych trasach i w określonych godzinach”
najkorzystniejszą ofertą złożyło

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA
68-200 Żary ul. Okrzei 31-33
na następujące trasy:
1. Żary-Lubanice Żary – cena ryczałtowa brutto – 11.577,60 PLN,
2. Łukawy-Żary – cena ryczałtowa brutto – 15.590,40PLN,
3. Żary-Bogumiłów-Żary- cena ryczałtowa brutto – 24.752,64PLN,
4. Żary- Mirostowice Dolne- Żary – cena ryczałtowa brutto – 28.344,00PLN,
5. Żary-Biedrzychowice- Żary cena ryczałtowa brutto – 50.424,00PLN,
6. Żary- Złotnik-Żary – cena ryczałtowa brutto – 10.927,20PLN.

Była to jedyna oferta, jaką złożono w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Pzp. i warunki określone w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 a na potwierdzenie spełnienia tych warunków i braku wykluczenia do oferty załączył dokumenty wymagane pkt 6.1 SIWZ – co jest zgodne z art. 44 ustawy Pzp.,
§ 1 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i10 oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz.U. Nr 226 poz. 1817/.
Oferta została wybrane na podstawie kryterium oceny ofert, określonym w pkt 12 SIWZ – co jest zgodne z art. 91 ust. 1 ustawy – Pzp.
Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy – Pzp.Na pozostałe trasy określone w pkt 3.1 SIWZ tj:
1. Żary- Mirostowice Dolne,
2. Mirostowice Dolne- Żary,
3. Złotnik – Żary,
4. Żary – Kadłubia – Żary,
5. Żary – Sieniawa Żarska – Żary,
6. Żary – Olbrachtów,
7. Olbrachtów – Żary
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Wobec powyższego zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy – Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na te części.

Zamawiający proponuje zawarcie umowy w celu realizacji części przedmiotu zamówienia dnia 15 marca 2011r.
Wójt Gminy
Wiesław Polit
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Micinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Micinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-07 11:50:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-07 11:50:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-07 11:50:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dot. przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy zadania pn:” „Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żary regularną komunikacją zbiorową, autobusami Przewoźnika na określonych trasach i w określonych godzinach

Akapit nr 1 - brak tytułu
WYKONAWCYNasz znak: 271/ 1 /11 Data: 2010.02.28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy zadania pn:” „Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żary regularną komunikacją zbiorową, autobusami Przewoźnika na określonych trasach i w określonych godzinach.


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zmianami/ - Zamawiający – Gmina Żary – modyfikuje treść specyfikacji :

W treści ogłoszenia ( tj.pkt.4.1.7) i punkcie SIWZ dotyczącym określenia przedmiotu zamówienia ( tj. pkt 3.1.7 SIWZ) wprowadza się zapis :

4. Żary – Mirostowice Dolne
- godz. 05.30 przez m. Kunice – ( w dni robocze )
- godz. 06.40 przez m. Kunice – ( w dni robocze )
- godz. 08.45 przez m. Kunice – ( w dni robocze )
- godz. 15.00 przez m. Kunice – ( w soboty);

6. Mirostowice Dolne - Żary
- godz. 06.12 przez m. Kunice – ( w dni robocze )
- godz. 12.40 przez m. Kunice – ( w dni robocze )
- godz.18.45 przez m. Kunice – ( w dni robocze )
- godz. 10.42 przez m. Kunice – ( w soboty )
- godz. 13.35 przez m. Kunice – ( w soboty )
- godz. 15.25 przez m. Kunice – ( w soboty );

12. Żary -Olbrachtów
- godz. 07.49 - (w dni robocze )
- godz. 12.30 - (w soboty)
- godz. 13.54 - (w soboty)
- godz. 16.28 - (w dni robocze );

13. Olbrachtów – Żary
- godz. 10.07 - (w soboty)
- godz. 11.05 - (w dni robocze)
- godz. 12.57 - (w soboty)
- godz. 16.55 - (w dni robocze).
.
Wójt Gminy Żary

Wiesław Polit

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Dziok
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Dziok
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-01 10:41:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-01 10:41:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-01 10:41:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zmienia treści SIWZ przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy zadania pn:” „Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żary regularną komunikacją zbiorową, autobusami Przewoźnika na określonych trasach i w określonych god

Akapit nr 1 - brak tytułu
WYKONAWCYNasz znak: 271/ 1 /11 Data: 2010.02.25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy zadania pn:” „Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żary regularną komunikacją zbiorową, autobusami Przewoźnika na określonych trasach i w określonych godzinach.Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zmianami/ - Zamawiający – Gmina Żary – modyfikuje treść specyfikacji :

W treści ogłoszenia ( tj.pkt.4.1.7) i punkcie SIWZ dotyczącym określenia przedmiotu zamówienia ( tj. pkt 3.1.7 SIWZ) wprowadza się zapis :

7. Żary – Biedrzychowice - Żary
- godz. 09.00 - (w dni robocze )
- godz. 12.15 -(w dni robocze );
- godz. 18.20 -(w dni robocze );

.
Wójt Gminy Żary

Wiesław Polit

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Dziok
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Dziok
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-28 07:29:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-28 07:29:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-28 07:29:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary

Akapit nr 1 - brak tytułu

Żary: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary
Numer ogłoszenia: 417832 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żary , Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4707300, 4707301, 4707317, faks 068 4707303.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Usługi będą realizowane w następujących szkołach i specjalnościach. Jednostka 1godzina w SIWZ używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. 3.1. Zadanie nr I. - Szkoła Podstawowa w Bieniowie 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, -90 godzin zajęć dla 10 uczniów. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 10 uczniów. 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 60 godzin w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, dla 10 uczniów. 4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 60 godzin w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012 dla 8 uczniów. 5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 60 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012, 2012/2013 dla 10 uczniów. 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo-zajęcia matematyczno-przyrodnicze z obserwacją - 90 godzin w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 10 uczniów. 7. Zajęcia Daję słowo rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - 90 godzin w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, dla 10 uczniów. 8. Zajęcia komputerowe Praca metodą projektów rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - 60 godzin w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012 dla 10 uczniów. 3.2.Zadanie nr II-Szkoła Podstawowa w Grabiku: 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 120 godzin w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 8 uczniów 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 10 uczniów. 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 180 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 12 uczniów. 4. Zajęcia Klub Młodego Odkrywcy rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i w zakresie nauk przyrodniczych - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 8 uczniów. 5. Zajęcia instrumentalno-wokalne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 10 uczniów. 3.3. Zadanie nr III - Szkoła Podstawowa w Lubanicach: 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 90 godzin realizowane w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 12 uczniów. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane w roku szkolnym - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 4 uczniów. 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 8 uczniów. 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2011/2012, 2012/2013 dla 10 uczniów. 5. Zajęcia Odkrywam świat rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych (np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 11 uczniów. 6. Zajęcia teatralne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych twórczo - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 20 uczniów. 3.4 Zadanie nr IV - Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych: 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godzin realizowane w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 15 uczniów. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane w roku szkolnym - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 15 uczniów. 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 12 uczniów. 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2011/2012, 2012/2013 dla 15 uczniów. 5. Zajęcia Magia liczb i zjawisk rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych (np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 12 uczniów. 6. Zajęcia teatralne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych twórczo - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 20 uczniów. 3.5 Zadanie nr V Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie: 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 90 godzin realizowane w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 4 uczniów. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 4 uczniów. 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 180 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 15 uczniów. 4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 90 godzin w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012 dla 8 uczniów. 5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 30 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011 dla 10 uczniów. 6. Zajęcia Mały Ekolog rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych (np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 4 uczniów. 3.6 Zadanie nr VI Szkoła Podstawowa w Olszyńcu: 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 180 godzin realizowane w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 5 uczniów. 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane w roku szkolnym - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 4 uczniów. 3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 90 godzin w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 3 uczniów. 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 90 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 8 uczniów. 5. Zajęcia Koło żywego słowa rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - 60 godzin realizowane w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012 dla 3 uczniów. 3.7 Zadanie nr VII Szkoła Podstawowa w Złotniku: 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 180 godzin zajęć realizowane w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 12 uczniów. 2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 60 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012, 2012/2013, dla 6 uczniów. 3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 145 godzin w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 dla 5 uczniów. 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 90 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012, 2012/2013 dla 12 uczniów. 5. Zajęcia Język angielski rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego - 108 godzin w ciągu roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, dla 10 uczniów..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, w przypadku zmian zasad projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 41.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi: 1. Każdy wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego. 2. Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia: Zadanie I.1, I.2, I.6, I.7 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej Zadanie I.3. - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii Zadanie I.4 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki Zadanie I.5 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej Zadanie I.8. - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej Zadanie II.1, II.2, II.4, - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej Zadanie II.3 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii Zadanie II.5 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie wychowania muzycznego Zadanie III.1, III.2 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej Zadanie III.3.- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii Zadanie III.4. - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej Zadanie III.5. - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Zadanie III.6 - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym Zadanie IV.1, IV.2, IV.5 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej Zadanie IV.3.- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii Zadanie IV.4. - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej Zadanie IV.6 - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym Zadanie V.1, V.2 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej Zadanie V.3. - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii Zadanie V.4 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki Zadanie V.5 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej Zadanie V.6 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej Zadanie VI.1, VI.2, - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej Zadanie VI.3 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki Zadanie VI.4 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończony kurs z zakresu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w szkole podstawowej Zadanie VI.5 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Zadanie VII.1 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej Zadanie VII.2. - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii Zadanie VII.3 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki Zadanie VII.4 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej Zadanie VII.5 - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie filologii angielskiej.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania danego zadania w zamówieniu musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje wymienione w pkt IV.1. podpunkt 2). Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia wypełniony wg załącznika nr 6 do SIWZ.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy, jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy; 2) zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu stron umowy; 3) w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 4) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 5) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzary
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Żary Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Żary Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 wprowadza się zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujących rozdziałach:
rozdział IV) ust. 2 zadanie II zmienia się zapis:
"Zadanie II.1, II.2, II.4, - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej"

na zapis:

"Zadanie II.1, II.4, - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej"

dodatkowo wprowadza się zapis:

"Zadanie II.2 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie matematyka w specjalności nauczycielskiej – matematyka i informatyka"

Ponadto zmienia się zapis:

"Zadanie II.5 - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie wychowania muzycznego"

na zapis:
"Zadanie II.5 - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie wychowania muzycznego"

rozdział IV) ust. 2 zadanie VII zmienia się zapis:
"Zadanie VII.5 – wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie filologii angielskiej"
na zapis:
"Zadanie VII.5 – wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie filologii angielskiej lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i ukończony kurs/studia podyplomowe dające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej"

Załączniki

  • (DOC, 206 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-03-10 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-10
  • (DOCX, 12.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-03-10 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-10

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Wojtiuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Wojtiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-23 09:50:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-23 09:52:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-23 09:52:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wybór Wykonawcy zadania pn: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Żary do szkół poza terenem gminy w pierwszym półroczu 2011r.”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wybór Wykonawcy zadania
pn: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Żary do szkół poza terenem gminy w pierwszym półroczu 2011r.”


Nasz znak: ZEAS.I.341/7-1/2010 Data: 21.12.2010r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) Zamawiający- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy zadania pn: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Żary do szkół poza terenem gminy w pierwszym półroczu 2011r.” została wybrana najkorzystniejsza oferta z ceną ryczałtową brutto w wysokości 2,30 zł (słownie: dwa złote 30/100) za 1 km, którą złożyło:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
68-200 Żary ul. Okrzei 31-33

UZASADNIENIE
W/w Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy - Pzp i w pkt 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia a na potwierdzenie tych warunków przedłożył dokumenty i oświadczenia, określone w pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – co jest zgodne z art. 25 i 26 ust. 2 ustawy – Pzp.
Wobec powyższego Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena oferty /100%/.
Oferta w/w Wykonawcy zawiera najniższą cenę spośród ważnie złożonych ofert i zgodnie z algorytmem określonym w pkt 17.3 SIWZ otrzymała największą liczbę punków - 100 pkt, co jest zgodne z art. 91 ust.1 ustawy – Pzp.
Oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ustawy –Pzp.
Zamawiający powierzy realizację zadania będącego przedmiotem zamówienia Wykonawcy wskazanemu na wstępie. Proponowany jest termin podpisania umowy, który ustala się na dzień 22 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy w Żarach.
Do przetargu ofertę złożył również:
1) „LUBUSZANIN” Przewóz Osób
Tomasz Abramowicz
ul. Staszica 42, 68-200 Żary
Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy - Pzp i w pkt 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia a na potwierdzenie tych warunków przedłożył dokumenty i oświadczenia, określone w pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – co jest zgodne z art. 25 i 26 ust. 2 ustawy – Pzp.
Wobec powyższego Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena oferty /100%/.
Oferta w/w Wykonawcy zawiera cenę brutto w wysokości 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) za 1 km i zgodnie z algorytmem określonym w pkt 17.3 SIWZ otrzymała 92 pkt w kryterium cena (100%).
Oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ustawy –Pzp.
W ogólnej ocenie oferta tego Wykonawcy znalazła się na drugiej pozycji spośród ważnie złożonych ofert.

2) Marvel Polska Sp. z o. o.
ul. Budowlanych 3
66-010 Nowogród Bobrzański
Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy - Pzp i w pkt 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia a na potwierdzenie tych warunków przedłożył dokumenty i oświadczenia, określone w pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – co jest zgodne z art. 25 i 26 ust. 2 ustawy – Pzp.
Wobec powyższego Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena oferty /100%/.
Oferta w/w Wykonawcy zawiera cenę brutto w wysokości 4,69 zł (słownie: cztery złote 69/100) za 1 km i zgodnie z algorytmem określonym w pkt 17.3 SIWZ otrzymała 49 pkt w kryterium cena (100%).
Oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ustawy –Pzp.
W ogólnej ocenie oferta tego Wykonawcy znalazła się na trzeciej pozycji spośród ważnie złożonych ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Wojtiuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Wojtiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-21 09:41:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-21 09:42:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-21 09:42:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o unieważnieniu postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o unieważnieniu postępowania
ZEAS.I.431/8/2010 Żary, dnia 20.12.2010r.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary” ogłoszone na niniejszej stronie internetowej w dniu 15.12.2010r. zostało unieważnione z powodu obarczenia postępowania wadą niemożliwą do usunięcia.
Jednocześnie informujemy, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszone nowe postępowanie w tej sprawie, w związku z powyższym zapraszamy do składania ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Wojtiuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Wojtiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-20 10:56:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-20 10:56:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-20 10:56:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Wojtiuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Wojtiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-15 14:11:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-15 14:13:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-15 14:13:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odpowiedź na zapytanie zgłoszone do ogłoszenia na zadanie: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Żary do szkół poza terenem gminy w pierwszym półroczu 2011r.” Numer w/w ogłoszenia w BZP: 401884-2010 data zamieszczenia: 09.12.2010

Akapit nr 1 - brak tytułu

Treść zapytania: „ W nawiązaniu ogłoszonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Żary do szkół poza terenem gminy w pierwszym półroczu 2011r.” prosimy o informacje dotyczące miejsc, w których ma zatrzymywać się autobus w celu zabierania i wysadzania podróżnych tj. wyjaśnienie czy będą to zatoczki autobusowe lub inne miejsca i w jaki sposób będą oznaczone?”

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie:
Miejsca zabierania i wysadzania dzieci będą wskazywane przez wyznaczoną opiekunkę w zależności od potrzeb. Zatrzymywanie się autobusu odbywać się będzie zgodnie z przepisami ruchu drogowego (w miejscach nie objętych zakazem zatrzymywania), szczegółowy przebieg trasy jest zawarty w przedmiocie zamówienia – charakterystyce zadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Żary
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Wojtiuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Wojtiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-15 07:50:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-15 07:51:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-15 07:51:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji