ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: RSZ.210.3.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. promocji gminy

Miejsce pracy: Urząd Gminy Żary

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Spraw Społecznych i Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2019-03-08

Ogłoszono dnia: 2019-03-08 przez Anna Kochanowska

Termin składania dokumentów: 2019-03-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: RSZ.210.3.2019

Zlecający: Wójt Gminy Żary

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.):
a) Obywatelstwo polskie;
b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2) Nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) Nieposzlakowana opinia;
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
5) Wykształcenie wyższe;
6) Minimum 3 lata  stażu pracy;  
7) Biegła znajomość oraz  umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych;
8) Umiejętność zarządzania stroną internetową.
b. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość przepisów prawa, w szczególności:
a) Ustawy o samorządzie gminnym,
b) Ustawy prawo prasowe,
c) Ustawy o pracownikach samorządowych,
d) Ustawy o ochronie danych osobowych,  
e) Kodeksu postępowania administracyjnego,
3) umiejętność pracy w zespole;
4) umiejętność planowania pracy, komunikatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
5) wysoka kultura osobista;
6) zdolność szybkiego przyswajania informacji;
7) dyspozycyjność;
8)  zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym;
9)   pisemna swoboda wypowiedzi;
10)   umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych;
11)   umiejętność przygotowywania biuletynu informacyjnego;
12) umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie;
13)   łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi;
14)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, samodzielność;
15)  mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, przy współpracy z  referatami i jednostkami organizacyjnymi  Urzędu, w tym:
a)  opracowywanie materiałów promocyjnych, promujących walory kulturowe, historyczne i turystyczne Gminy,
b)  opracowywanie  biuletynu informacyjnego pn. Wiadomości z Gminy Żary,
c)  przygotowywanie projektów informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek promocyjnych, zaproszeń,
d)  współpraca w zakresie: tworzenia projektów graficznych oraz  kreowania pozytywnego wizerunku Gminy,
e)  współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych,
2)  bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy, aktualizacja strony internetowej www.gminazary.pl ,
3)  opracowanie założeń i aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Żary  oraz wdrażanie inicjatyw w zakresie promocji gminy,
4)  współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku Gminy, w tym: współpraca z mediami, przygotowywanie materiałów prasowych do publikacji przy tworzeniu  programów oraz filmów promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z mediami w sprawach promocji imprez organizowanych  przez Gminę Żary,
5)  prowadzenie dokumentacji członkostwa Gminy w stowarzyszeniach, związkach międzygminnych oraz z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
6)  opracowywanie i koordynacja działań w sferze promocji Gminy we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi,
7)  udział w imprezach promujących Gminę Żary,  w tym współpraca przy organizacji imprez mających na celu promocję Gminy  oraz  uczestnictwo w wydarzeniach lokalnej społeczności,
8)  kompletowanie materiałów w celu ich publikacji w „Wiadomościach z Gminy Żary”,  na stronach internetowych Gminy oraz innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu,
9)  prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
 1. Zatrudnienie: od kwietnia 2019 roku;
 2. Czas pracy: pełen wymiar, przeciętnie 40 godzin tygodniowo;
 3. Miejsce wykonywania pracy: Żary, Aleja Jana Pawła II 6;
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

większy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. Curriculum vitae z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej;
 3. List motywacyjny;
 4. Kserokopia dowodu osobistego;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i ewentualne dodatkowe kwalifikacje;
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy;
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. Klauzula informacyjna (zgodnie z załączonym wzorem).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-20 15:00:00
b. Sposób:
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary lub przesłać na adres: Urząd Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na podinspektora ds. promocji gminy” do dnia 20 marca 2019r. do godz. 15-ej (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). Dokumenty aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy p. 105 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary.
 

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.)
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu, terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminazary.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kochanowska Data wytworzenia informacji: 2019-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kochanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-08 12:52:39
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2019-03-08 13:56:16
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-26 08:12:11
Artykuł był wyświetlony: 594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu