ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: RFIN.210.1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. dróg, oświetlenia i komunikacji

Miejsce pracy: Urząd Gminy Żary

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji i Infrastruktury

Data udostępnienia: 2019-03-08

Ogłoszono dnia: 2019-03-08 przez Piotr Dziok

Termin składania dokumentów: 2019-03-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: RFIN.210.1.2019

Zlecający: Wójt Gminy Żary

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
     (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260):
a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2) Nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   
     przestępstwo skarbowe;
3) Nieposzlakowana opinia;
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
5) Wykształcenie wyższe I lub II stopnia;
6) Minimum 5 lat stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym co najmniej 6
     miesięcy w JST.
b. Wymagania dodatkowe:
 
1) Znajomość przepisów prawa, w szczególności:
a) Ustawy o samorządzie gminnym;
b) Ustawy o drogach publicznych;
c) Ustawy prawo energetyczne;
d) Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
e) Ustawy prawo budowlane;
f) Ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;
3) Umiejętność pracy w zespole;
4) Komunikatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
5) Wysoka kultura osobista

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji dróg gminnych i wewnętrznych;
 2. Zarządzanie ww. drogami;
 3. Uzgadnianie lokalizacji zjazdów, przyłączy i sieci w obrębie dróg gminnych
  i wewnętrznych;
 4. Dokonywanie ocen, analiz i potrzeb w zakresie komunikacji publicznej;
 5. Koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania oświetlenia ulicznego;
 6. Nadawanie nazw ulic oraz ustalanie  numeracji porządkowej budynków;
 7. Prowadzenie bieżącej korespondencji;
 8. Udział w planowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 9. Czuwanie nad terminowością realizacji zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami;
 10. Uczestnictwo w postepowaniach o zamówienia publicznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie od dnia 01 kwietnia 2019 roku;
 2. Czas pracy: pełen wymiar, przeciętnie 40 godzin tygodniowo;
 3. Miejsce wykonywania pracy: Żary, aleja Jana Pawła II 6;
 4. Bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy;
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2019 roku wynosił 11,30 %.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

większy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. Curriculum vitae z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej;
 3. List motywacyjny;
 4. Kserokopia dowodu osobistego;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i ewentualne dodatkowe kwalifikacje;
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy;
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 9. Klauzula informacyjna (zgodnie z załączonym wzorem).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-20 15:00:00
b. Sposób:
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żary lub przesłać na adres: Urząd Gminy Żary, aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. dróg, oświetlenia i komunikacji w Referacie Inwestycji i Infrastrukturydo dnia 20 marca 2019 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). Dokumenty aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy Żary aleja Jana Pawła II 6 68-200 Żary.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018., poz. 1260). Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu, terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.gminazary.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Dziok Data wytworzenia informacji: 2019-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Dziok Data wprowadzenia do BIP 2019-03-08 12:29:37
Wprowadził informację do BIP: Anna Kochanowska Data udostępnienia informacji: 2019-03-08 12:39:34
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kochanowska Data ostatniej zmiany: 2019-03-26 08:15:38
Artykuł był wyświetlony: 558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu