ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Szczegóły informacji

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

Ogłoszono dnia: 2018-10-05 10:17:50

Termin załatwienia

- przyjęcie wniosku odbywa się niezwłocznie, w obecności wnioskodawcy; - rozpatrzenie wniosku CEIDG-1 polegające na weryfikacji treści, przekształceniu na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG następuje nie później niż następnego dnia roboczego od daty wpływu; - w przypadku konieczności uzupełnienia lub skorygowania wniosku termin wskazany wyżej biegnie od dnia wpływu uzupełnionego lub poprawionego wniosku; - jeśli organ nie rozpatrzy poprawnie złożonego wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem przedsiębiorcy

Osoba kontaktowa

Paulina Reczuch

Miejsce załatwienia

pok. 210

Telefon kontaktowy

+48 (68) 470-73-22

Wymagane Dokumenty

wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wg obowiązującego wzoru,załączniki do wniosku wg obowiązującego wzoru:
 • CEIDG-RB – informacja o rachunkach bankowych;
 • CEIDG-MW – dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 • CEIDG-RD – wykonywana działalność gospodarcza;
 • CEIDG – S.C. – udział w spółkach cywilnych;
 • CEIDG – PN – udzielone pełnomocnictwa;
 • CEIDG – POPR – dokonywanie korekt,

Opłaty

bez opłat

Tryb odwoławczy

 • organem ewidencyjnym jest Ministerstwo Rozwoju;
 • od czynności dokonywanych przez Prezydenta Miasta, w związku z przyjęciem wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej nie przysługują środki odwoławcze.

Uwagi

DODATKOWE INFORMACJE
 • od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwana dalejCEIDG, którą nadzoruje Ministerstwo Rozwoju. Wniosek CEIDG dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do CEIDG. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek (CEIDG-1). Wpisem do CEIDG jest również zmiana, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
 • Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie żądaniem:
1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON);
2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (NIP);
3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników(ZUS/KRUS);
4) przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo
rezygnacji z wybranej formy opodatkowania;
5) przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych;
6) przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał
albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;
7) przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia
o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych;
8) przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów;
9) przyjęcia, w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek, wyłącznie na własne ubezpieczenia:
a) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia
zdrowotnego,
b) zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
c) zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b,
d) zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń określonych w lit. a i b.
 • wniosek CEIDG-1 dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem.
 • wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w następujący sposób:
- dla osób dysponujących bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
bezpośrednio, elektronicznie do CEIDG, przy wykorzystaniu zamieszczonego w CEIDG (www.ceidg.gov.pl) kreatora lub aktywnego formularza,
- dla osób nieposiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP:
- elektronicznie do CEIDG – w ciągu 7 dni należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w Polsce w celu podpisania wcześniej wysłanego wniosku (uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania); Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy,
- w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce; należy mieć
przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy lub pełnomocnika,
- listem poleconym przesłanym do dowolnego urzędu gminy w Polsce (w przypadku przesłania wniosku
listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym
przez notariusza);
 • aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy skontaktować się z wyspecjalizowaną firmą; w celu utworzenia Zaufanego Profilu (bezpłatna alternatywa dla podpisu elektronicznego); należy założyć i potwierdzić Profil Zaufany online za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub założyć Profil Zaufany przez internet za pomocą strony internetowej pz.gov.pl i potwierdzić go w wybranym Punkcie Potwierdzającym: Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Konsulacie;
 • osoba działająca w imieniu wnioskodawcy ma obowiązek przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej kopii pełnomocnictwa; pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub jeśli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej;
 • dane przedsiębiorcy wpisywane do CEIDG określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są jawne i publicznie dostępne poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl.
 • przedmiot działalności gospodarczej należy określić zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2007 – klasyfikacja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowisku nr 3 lub 4 Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej lub na stronach internetowych www.stat.gov.pl/klasyfikacje; https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd.
 • Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z instrukcją. Pola wymagane we wniosku o nowy wpis oznaczono na formularzu znakiem (*).
 • Dniem złożenia wniosku CEIDG-1 jest dzień, w którym wnioskodawca wniosek podpisał.
Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat, a rejestr przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Reczuch Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Reczuch Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 09:58:04
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Treści Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 10:17:50
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Treści Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 10:17:50
Artykuł był wyświetlony: 106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu